9th Workshop on Building and Using Comparable Corpora

 

 

Author indexGrefenstette, Gregory 26 Ivanova, Lyubov 3 Kopotev, Mikhail 3
Kutuzov, Andrey 3 Mitkov, Ruslan 1 Mohammadi, Mehdi 21
Rapp, Reinhard 38 Sharoff, Serge 38 Sun, Xiongwei 27
Sviridenko, Tatyana 3 Uban, Ana Sabina 34 Wang, Shaoqi 27
Weng, Shizhuang 27 Xu, Yong 11 Yvon, François 11
Zeng, Xinhua 27 Zheng, Shouguo 27 Zhu, Zede 27
Zweigenbaum, Pierre 38